chwilowka

Formacja seminaryjna

 

  • FORMACJA LUDZKA: 

Człowiek powołany do kapłaństwa służebnego "z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga" (Hbr 5,1). Zatem od początku formacji musi pamiętać o tym, skąd wyszedł i do jakiego celu zmierza. W seminarium kładzie się więc nacisk wpierw na dojrzałość ludzką kandydata do kapłaństwa, co przejawia się w umiłowaniu prawdy i formowaniu prawego sumienia. Ważne jest także osiągnięcie przez kandydata dojrzałości uczuciowej i odpowiedzialnej wolności.

  • FORMACJA DUCHOWA: 

Formacja duchowa jest sercem wychowania seminaryjnego, które przygotowuje alumnów do kapłaństwa służebnego w Kościele Archidiecezji Warmińskiej. Jednocześnie stanowi kontynuację duchowości chrześcijańskiej, którą przeżywali w swoich rodzinach, parafiach i szkołach. Doświadczenia duchowe, które wpisały się w historię ich życia mają wpływ na zaangażowanie we wspólnocie seminaryjnej, a także na ich osobiste pragnienia i związane z nimi decyzje, które podejmują na drodze powszechnego powołania do świętości.

Za pośrednictwem formacji duchowej, realizowanej przy pomocy ojców duchownych, spowiedników i kierowników duchowych, powołani do kapłaństwa uczą się, we wspólnocie Kościoła Archidiecezji Warmińskiej, żyć w przyjaźni i głębokiej komunii z Bogiem. Drogą do zjednoczenia z Bogiem jest poszukiwanie i naśladowanie Jezusa Chrystusa, Kapłana, Dobrego Pasterza, Nauczyciela i Oblubieńca Kościoła, którego ziemskie życie naznaczone było duchem miłości, ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Duchowa więź ze Zbawicielem, która realizuje się najgłębiej na gruncie życia sakramentalnego, dzięki działaniu Ducha Świętego, umożliwia alumnom odkrywanie chrześcijańskiej tożsamości i godności oraz pozwala zrozumieć sens i wartość powołania kapłańskiego we współczesnym świecie.

Formacja duchowa alumnów realizuje się na tle zmieniających i powtarzających się okresów roku liturgicznego za pośrednictwem różnorodnych praktyk codziennych i okresowych, które ukazują niezwykłe bogactwo chrześcijańskiego życia duchowego. Codzienna medytacja Słowa Bożego, Liturgia Godzin celebrowana we wspólnocie seminaryjnej, życie sakramentalne, będące fundamentem duchowości seminaryjnej, wyznaczone rytmem codziennej Eucharystii i codwutygodniowej Spowiedzi świętej, czas seminaryjnej pustyni duchowej, wypełnionej wieczornym milczeniem koncentrującym się na Bożej Obecności, codzienna wieczorna adoracja eucharystyczna, nabożeństwa okresowe: do Matki Bożej i Jezusa Chrystusa, w maju - Litania Loretańska, w czerwcu - Litania do Serca Pana Jezusa, w październiku - Różaniec; w okresie Wielkiego Postu - Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale, w każdą środę - nabożeństwo do św. Józefa, patrona seminarium, rekolekcje rozpoczynające nowy rok akademicki i okres Wielkiego Postu, cotygodniowe konferencje poświęcone problematyce życia duchowego, systematyczne rozmowy z ojcami duchownymi oraz ćwiczenia ascetyczne-pokutne, pomagają alumnom doświadczać na drodze formacji do kapłaństwa obecności Boga i Jego łaski, ułatwiają im rozeznawanie i wypełnianie woli Bożej, jednocześnie pobudzają do głębszego życia duchowego i kształtują duchową dojrzałość, niezbędną w realizacji misji kapłańskiej we współczesnym Kościele.

Formacja duchowa jest fundamentem misji duszpasterskiej, do której przygotowują się alumni "Hosianum". Jako kapłani, uczestnicząc w zbawczej misji Jezusa Chrystusa - Dobrego Pasterza, będą mieć także udział w Jego miłości do człowieka i ludzkości. Tylko wtedy będą ją autentycznie przeżywać i objawiać, jeżeli ich serca będą doświadczały miłości do Chrystusa, który ich powołał.

  • FORMACJA INTELEKTUALNA:

Każdy ksiądz jest nauczycielem wiary. W związku z tym powinien się odznaczać wszechstronnym i głębokim rozumieniem wiary, którą głosi. Służy temu formacja intelektualna seminarzystów. Jest ona ściśle związana z formację duchową. W toku studiów kandydat do kapłaństwa stara się zgłębiać Bożą mądrość, którą następnie będzie przekazywał innym. Pomaga mu to w poznaniu Boga i jeszcze ściślejszym przylgnięciu do Niego. Wysiłek rozumowego odkrywania rzeczywistości nadprzyrodzonej należy do samej natury kapłańskiej posługi.

Należy podkreślić, że formacja intelektualna alumna seminarium pozwala mu również na zrozumienie zmieniającego się świata, w którym będzie głosić Ewangelię Chrystusa. Trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa stawia przed kapłanami nowe wyzwania, wobec których nie mogą oni pozostać obojętnymi. Wśród nich można wymienić: szczególną wrażliwość na wartość wolności, otwarcie na różne kultury, filozofie i religie, ale także dewastację środowiska naturalnego, ciągłe zagrożenie pokoju na świecie, deptanie podstawowych praw człowieka, nieposzanowanie ludzkiego życia, złe wykorzystanie zdobyczy nauki. Bez rzetelnego studium, podjęcie ich i znalezienie na nie odpowiedzi w świetle Ewangelii nie byłoby możliwe.

Dlatego też w ramach formacji intelektualnej klerycy podejmują studia na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, które kończą się obroną pracy magisterskiej. Studia te trwają sześć lat, z których dwa pierwsze poświecone są zgłębianiu zagadnień filozoficznych, cztery następne zaś zgłębianiu zagadnień teologicznych.

  • FORMACJA PASTORALNA:

W procesie wychowania kleryków ważną rolę odgrywa także formacja pastoralna. Ma ona na celu ukształtowanie przyszłych kapłanów na wzór Pana Jezusa - Dobrego Pasterza, a więc takich ludzi, którzy będą przedkładać dobro powierzonej wspólnoty nad dobro własne. Pobyt w seminarium ma na celu wypracowanie właśnie takiego modelu kapłana: kochającego miłością troskliwą, gotowego do poświęcenia, zabiegającego o zbawienie dusz sobie powierzonych.